Регламент роботи Коцюбинської селищної ради 5 скликання

0

РЕГЛАМЕНТ

РОБОТИ КОЦЮБИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
П’ЯТОГО СКЛИКАННЯ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Стаття 1. Коцюбинська селищна рада – представницький орган місцевого самоврядування, що представляє Коцюбинську територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України
„Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами.

Стаття 2 Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається /скликається/ з пленарних засідань ради, а також постійних комісій ради. Сесії ради скликаються селищним головою. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на два місяці. У разі немотивованої відмови селищного голови, або неможливості його скликати сесію ради, сесія скликається секретарем селищної ради.

Сесія ради повинна бути скликана за пропозицією не менш, як однієї третини депутатів від загального складу ради або постійною комісією ради. Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш, як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках — не пізніше, як за один день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачаються внести на розгляд ради.

Стаття 3. Організація підготовки сесій, проектів рішень, інших документів і матеріалів, які передбачаються внести на розгляд сесій, здійснюється секретарем ради, постійними комісіями.

Оргвідділ забезпечує депутатів матеріалами, які виносяться на розгляд сесії, не пізніше, як за три дні до її відкриття.

Стаття 4 Сесію відкриває і веде селищний голова, а у випадку передбаченому у Ст.2 – секретар ради, або один з депутатів, що входить до складу групи, з ініціативи якої була скликана сесія.

Стаття 5. Протоколи сесії ради, прийняті нею рішення підписуються селищним головою, у разі його відсутності — секретарем ради, а у випадку передбаченому ст.2 депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

Стаття 6. Сесія є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Перед кожним засіданням проводиться реєстрація депутатів. У разі неможливості прибути на сесію депутат повинен повідомити про це секретаря ради.

Стаття 7. Сесія ради проводиться гласно. На засіданні ради можуть бути присутні запрошені і брати участь в роботі сесії з правом дорадчого комітету, керівники підприємств та установ незалежно від форм власності, представники партій, громадських об’єднань, засобів масової інформації.

Народні депутати України, Київської обласної ради, селищних рад можуть бути присутні на сесії селищної ради без запрошення і брати участь у роботі з правом дорадчого голосу.

Головуючий інформує депутатів про склад і число осіб, запрошених на сесію.

Для запрошених відводяться окремі місця у залі засідань ради.

Запрошені не повинні втручатись у роботу сесії, зобов’язані дотримуватись порядку і підкорятись головуючому.

Запрошена особа, яка допускає грубі порушення порядку чи не реагує на попередження головуючого, за рішенням ради може бути видалена із залу.

У разі необхідності, рада може прийняти рішення про проведення закритого засідання.

Робота селищної ради ведеться українською мовою. У разі, коли промовець недостатньо володіє державною мовою, він має право виступити мовою, зрозумілою для більшості депутатів. В інших випадках забезпечується переклад виступів на українську мову.

2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ РАДИ.

Стаття 9. Перша сесія новообраної селищної ради скликається територіальною виборчою комісією не пізніше як через місяць, після обрання ради у правомочному складі, її відкриває і веде голова виборчої комісії. Він інформує раду про підсумки виборів депутатів та селищного голови і визнання їх повноважень.

Стаття 10. Для ведення протоколу рада обирає секретаріат сесії. Вибори секретаріату сесії та лічильної комісії проводяться відкритим голосуванням, за списком чи персонально, у порядку надходження пропозиції щодо кандидатур.

Стаття 11. Після визнання повноважень депутатів рада вирішує організаційні питання, обирає секретаря ради, в раді утворює і обирає постійні комісії, утворює виконавчий комітет ради, затверджує його склад, систему відділів, управлінь та інших органів виконкому, затверджує заступників селищного голови.

3. СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА.

Стаття 12. Повноваження селищного голови починаються з моменту оголошення селищною виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчується в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

Стаття 13. Повноваження селищного голови визначаються статтею 42 пункт 3 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

Стаття 14. Селищний голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

Стаття 15. При здійсненні наданих повноважень селищний голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним – перед селищною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним виконавчому комітету ради.

Стаття 16. Селищний голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. Про роботу виконавчого комітету селищний голова інформує депутатів на кожній черговій сесії і не рідше одного разу на рік звітує перед радою. На вимогу не менше половини депутатів селищної ради, селищний голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчого комітету у будь-який визначений ними термін.

4. СЕКРЕТАР СЕЛИЩНОЇ РАДИ.

Стаття 17. Секретар селищної ради обирається за пропозицією селищного голови селищною радою з числа депутатів на строк повноважень ради та працює в раді на постійній основі.

Cтаття 18. Секретар селищної ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах /крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час/, займатись підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

Стаття 19. Повноваження секретаря селищної ради визначаються статтею 50 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

Стаття 20. Повноваження секретаря селищної ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.

5. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ РАДИ.

Стаття 21. Постійні  комісії селищної ради утворюються і функціонують згідно положення про постійні комісії Коцюбинської селищної ради, відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

6. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Стаття 22. Виконавчим органом селищної ради є виконавчий комітет, який утворюється селищною радою на строк її повноважень Після закінчення повноважень ради селищного голови виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

Кількісний склад виконавчого комітету визначається селищною радою. Персональний склад виконавчого комітету селищної ради затверджується радою за пропозицією селищного голови.

Виконавчий комітет ради утворюється у складі селищного голови, його заступників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб. До складу виконавчого комітету ради входить також за посадою секретар селищної ради.

Очолює виконавчий комітет селищної ради селищний голова.

До складу виконавчого комітету селищної ради не можуть входити депутати селищної ради, крім секретаря ради.

Стаття 23. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді.

Організація комітету та його повноваження визначаються Статтями 52, 53, 54 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

Основною формою роботи виконавчого комітету селищної ради є його засідання. Засідання виконавчого комітету скликаються селищним головою, а в разі його відсутності – заступником селищного голови селищної ради. Засідання виконавчого комітету скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше половини від загального складу виконавчого комітету. На засіданні виконкому можуть бути присутні депутати селищної ради.

Рішення виконкому приймаються більшістю від загального складу і підписуються селищним головою та керуючим справами виконавчого комітету.

7. ОРГАНІЗАЦІЯ ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ РАДИ.

Стаття 24. Початок пленарного засідання відкриває селищний голова. Через кожні наступні 2 години роботи сесії оголошується перерва на
15 хвилин.

У разі потреби рада може приймати рішення про проведення пленарного засідання впродовж кількох днів.

Наприкінці кожного пленарного засідання відводиться час для розгляду питань „Різне” та питань формування порядку денного наступних пленарних засідань ради.

Стаття 25. Головуючий на сесії. Головуючий на сесії селищний голова, а в разі його відсутності – секретар селищної ради.

8. ОБОВ’ЯЗКИ ГОЛОВУЮЧОГО

1.    Відкриття та закриття сесії.

2.   Контроль за дотриманням виступаючими положень даного регламенту.

 1. .Надання слова депутатам та запрошеним за списком, який формується секретаріатом сесії.
 2. Оголошення заяв, повідомлень, інформацій.
 3. Ознайомлення перед початком голосування із змістом проектів рішень або пропозицій, у тому числі альтернативних.
 4. Оголошення результатів голосування, поданих йому лічильною комісією і доведення депутатам про прийняття чи не прийняття рішень з питань, що ставилися на голосування.
 5. Виконання інших обов’язків, необхідних для організації роботи сесії.

Стаття 26. Секретаріат сесії.

Утворюється рішенням ради на весь час повноважень селищної ради у складі 2 осіб. Секретаріат обирає голову.

Протоколи організаційних засідань секретаріату затверджується рішенням ради.

Обов’язки секретаріату сесії:

1.  Контроль за реєстрацією депутатів та запрошених перед початком роботи сесії і далі у разі потреби.

 1. Реєстрація записок з проханням на виступи з відміткою про точний час їх надходження, формування списку депутатів, які бажають виступити і передати його головуючому на сесії.
 2. Реєстрація проектів документів, заяв, повідомлень, пропозицій та прохань депутатів, постійних комісій, депутатських груп та розповсюдження їх як офіційних документів сесій.
 3. Облік виступаючих на сесії.

Стаття 27 Лічильна комісія.

Утворюється рішенням ради в кількості 3 депутатів по необхідності з метою чіткої організації процедур відкритого, поіменного та таємного голосування, забезпечення підрахунку голосів.

На організаційному засіданні лічильна комісія обирає голову і заступника лічильної комісії, що складається з протоколу, який затверджується рішенням ради.

До складу лічильної комісії не можуть входити депутати, яких висунуто до складу органів ради, що обираються. У разі висунення депутата, який обраний членом лічильної комісії, кандидатом до одного з органів ради на час проведення голосування і підрахунку голосів його повноваження, як члена лічильної комісії, автоматично припиняються.

Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів членів комісії.

Стаття 28 Порядок денний роботи сесії.

Формується шляхом внесення пропозицій селищним головою, секретарем селищної ради, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом ради.

Стаття 29. Затвердження порядку денного і порядку роботи сесії.

Обґрунтування пропозицій щодо питань порядку денного проводиться шляхом відкритого обговорення.

Порядок розгляду питань визначається радою.

Порядок денний і порядок роботи сесії затверджується рішенням ради відкритим голосуванням простою більшістю присутніх на сесії депутатів.

Стаття 30. Процедура обговорення питань порядку денного.

Для доповідей на сесіях ради надається 25 хвилин, для співдоповідей до 15 хвилин. Для виступів у дебатах, а також заключного слова до 5 хвилин, для повторних виступів по кандидатурах, при обговоренні проектів рішень – до 3 хвилин, для виступів з процедурних питань, заяв, запитань, повідомлень та довідок до 3 хвилин.

В окремих випадках головуючий може продовжити час виступу за згодою ради.

Стаття 31. Письмова заява про надання слова для виступу.

Подається у секретаріат сесії, який веде облік бажаючих виступити.

Слово з процедурних питань надається депутатом позачергово. Головуючий може надати слово депутату і на його усне прохання. Депутат може виступити з одного питання не більше двох разів.

Стаття 32. У ході обговорення головуючий забезпечує виявлення різноманітних думок з питань порядку денного.

Він не має права коментувати виступи депутатів.

За наполяганням депутата чи групи депутатів їх пропозиції в обов’язковому порядку ставляться головуючим на голосування.

Стаття 33. Промовець не повинен використовувати у своєму виступі закликів до незаконних, насильницьких дій, грубих некоректних виступів, має дотримуватись депутатської етики, поважливого ставлення до альтернативних думок інших депутатів.

При порушенні цього правила, а також якщо промовець, відхиляється від обговорювальної теми, не дотримується регламенту, то після попередження головуючий вправі позбавити його слова.

Депутат не може брати слова без дозволу головуючого.

Стаття 34. Перед припиненням обговорення головуючий інформує про кількість депутатів, що записалися на виступ, що виступили, а також виявляє тих, хто наполягає на виступі.

Питання про закінчення обговорення вирішуються голосуванням .Депутати, які не змогли виступити, мають право на включення текстів виступів до стенограми сесії.

Стаття 35. Після обговорення доповідачі і співдоповідачі мають право на заключне слово, а представники офіційно зареєстрованих депутатських груп – на виступ у межах часу, передбаченого ст.38 цього регламенту.

Питання доповідачам можуть задаватись як письмово так і усно.

9. РІШЕННЯ РАДИ.ПРОЦЕДУРА ГОЛОСУВАННЯ.

Стаття 36. Рішення ради приймаються більшістю від загальної кількості обраних депутатів. Рішення підписується селищним головою, а в разі його відсутності – секретарем ради.

Рішення приймається відкритим голосуванням. У випадках передбачених законодавством, цим регламентом, а також окремою ухвалою сесій, може проводитись поіменне голосування.

Перед початком голосування головуючий уточнює формулювання проектів рішень, або пропозицій, нагадує порядок голосування і кількість голосів необхідних для прийняття рішень.

При голосуванні депутат має один голос і подає його „за”, „проти”, чи утримується від голосування по кожному із запропонованих проектів рішень.

Стаття 37. При поіменному голосуванні після підрахунку лічильною комісією /головуючий на сесії оголошує результати голосування і повідомляє – прийнято проект /пропозицію/ чи відхилено.

Голосування може проводитись без підрахунку при очевидній явній перевазі голосів, якщо кожен із депутатів не вимагає іншого.

Стаття 38. При поіменному голосуванні лічильною комісією складаються списки депутатів, які голосували „за”, „проти” або „утримались” і результати передаються головуючому. Кожен з означених списків складається на підставі особистого пред’явлення депутатом свого посвідчення і власноручного підпису навпроти свого прізвища.

Стаття 39. При таємному голосуванні до бюлетеня на виборах посадових осіб ради включаються всі кандидатури. Прізвище, ім’я, по-батькові кандидатів зазначаються в бюлетені в алфавітному порядку.

Кожному депутату видається один бюлетень. Депутат здійснює своє право голосування особисто.

Заповнення бюлетеня здійснюється у кабіні для таємного голосування.

Таємне голосування вважається таким, що відбулося, якщо у ньому взяли участь більше половини депутатів від усього складу ради.

При підрахунку голосів недійсними вважаються бюлетені невстановленої форми та ті, у яких залишено дві або більше кандидатур при виборах посадових осіб. Дописані прізвища не враховуються.

Стаття 40. Про результати голосування складається протокол, який підписується всіма членами лічильної комісії. У разі незгоди з рішенням лічильної комісії її член має право не занесення до протоколу його окремої думки.

Голова комісії доводить до відома депутатів результати голосування, а також окремі думки членів комісії, якщо вони є. По доповіді лічильної комісії рада відкритим голосуванням приймає рішення про затвердження результатів таємного голосування. При виявленні порушень чи помилок в організації таємного голосування за рішенням ради призначається повторне голосування.

10. ДЕПУТАТСЬКІ ГРУПИ

Стаття 41. Депутати можуть об’єднуватись на основі їх взаємної згоди у депутатські групи.

Депутатські групи формуються за територіальним, професійним, виробничим або партійним принципом, а також на підставі громадських або галузевих інтересів для спільної роботи у виборчих округах.

Депутатські групи утворюються на зборах депутатів у складі не менш як 3 депутатів, про що складається протокол, який подається секретаріату сесії разом із зазначенням складу групи, її мети та завдань. Рада приймає рішення про реєстрацію депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

Депутатська група із свого складу може обирати керівництво, яке уповноважене її представляти, визначати від її імені виступаючих.

Стаття 42. Тимчасові контрольні комісії ради.

1.    Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються із числа її депутатів, для здійснення контролю з конкретних визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування.

2.      Рішення про створення тимчасової контрольної ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

 1. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи, не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.
 2. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила комісію.
 3. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі сесії ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.
 4. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів, рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

11. ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ, ДЕПУТАТСЬКЕ ЗАПИТАННЯ, ПРОПОЗИЦІЇ І ЗАУВАЖЕННЯ ДЕПУТАТІВ.

Стаття 43. Депутатський запит – це заявлена попередньо або на пленарному засіданні ради вимога депутата до селищного голови, секретаря ради, виконавчого комітету, керівників відділів, управлінь та інших органів виконавчого комітету, до керівників підприємств, організацій і установ, розташованих в селищі, незалежно від форм власності, дати офіційне роз’яснення або викласти позицію з питань, що мають суспільне значення і належить до відання ради.

Запит може бути внесено депутатом або групою депутатів у письмовій чи усній формі, він підлягає включенню до порядку денного поточної сесії, якщо надійшов напередодні засідання, або ж наступної сесії, якщо заявлений в ході пленарного засідання.

Селищний голова або секретар ради доводить текст запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його звернуто.

Орган або службова особа, до яких звернуто запит, зобов’язані у місячний строк дати усну або письмову відповідь на нього. Відповідь на запит розглядається на сесії, по ній може бути відкрито обговорення, якщо на ньому наполягає не менше 1/3 частини депутатів.

За результатами розгляду приймається рішення ради.

Стаття 44. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутату в індивідуальному порядку.

Запитання не включаються до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

Стаття 45. Пропозиції висловлені депутатами на сесії ради, розглядаються радою, її комісіями, підзвітними і підконтрольними раді органами та посадовими особами не пізніше, як у півторамісячний строк. Про результати розгляду повідомляються безпосередньо депутати, які внесли пропозиції і зауваження, а також селищний голова, який інформує раду на наступній сесії.

Стаття 46. Депутати мають право на ознайомлення з протоколами сесій, постійних і тимчасових комісій, виконавчого комітету, службовою документацією відділів та виконкому, секретаріату ради та іншою інформацією, необхідною для виконання депутатських повноважень.

Секретар ради                                                                                           О.П.Ковтач

Leave a Reply

Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на "Громаду Приірпіння" не пізніше 2 речення.

Редакція може не поділяти думок чи висловлювань автора блогу чи коментатора.
Контакти редакції: Ірина Федорів, Олена Жежера pigmaliones@gmail.com, +38 050 2000 539